תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה מפרטים את התנאים וההגבלות לשימוש בשירות זימון תורים (להלן: "השירות" ) ואת השירותים המוצעים בו, לרבות זימון תורים לספקי שירות ומהווים הסכם משפטי מחייב בין משתמש השירות (להלן: "אתה" או "המשתמש" ) והשירותים המוצעים ע"י חברת אודורו מערכות בע"מ (להלן: "החברה" ).

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

גישתך לשירות כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות https://www.doctorim.co.il/privacyPolicy.php המהווים מסמך משפטי מחייב בינך לבין החברה. השימוש בשירות ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות. במידה ואינך מסמכים לתנאי המדיניות ולתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות כל שימוש בשירותי החברה.

תיאור השירות

השירות נועד לשימוש משתמשים המתעניינים בזימון תורים לספקי שירות ו/או קבלת מידע מספקי השירות. השירות עשוי לכלול בתוכו אזור אישי ללקוחות של ספקי שירות ומאפשר זימון תורים אליהם. כמו כן, קיימות אפשרויות לזימון תורים ללא יצירת חשבון בשירות.

קניין רוחני ורישיון למשתמש

השירות (כולל התוכן, העיצוב, הקוד שלו, האיורים המופיעים בו, וכיו"ב) מוגן ע"י חוק זכויות היוצרים והינו רכושה הבלעדי של החברה. בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך בזאת רישיון שימוש אישי מוגבל, לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה ו/או להמחאה, לשימוש השירות והשירותים המוצעים בו. בנוסף, החברה הינה הבעלים הבלעדי של שמה, הלוגו שלה ושל כל תכונה מזהה אחרת של השירות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חלק מתוכן השירות, הכולל בין היתר, מאמרים, כתבות, תמונות וקטעי וידאו מפורסם בשירות על ידי ספקי השירות ו/או משתמשים של החברה. החברה אינה אחראית ולעולם לא תהיה אחראית על תוכן הפרסומים ואמינותם. חלק מהתכנים עשויים לכלול מידע רפואי ואין לראות בתכנים אלה כהמלצות ו/או חוות דעת ו/או תכנים מחייבים. עליך להיוועץ עם אדם מוסמך מתחום הרפואה ולא להסתמך בשום אופן על מידע כזה שמוצג בשירות, בין אם פורסם על ידי החברה ובין אם פורסם על ידי ספקי השירות.

תוכן משתמשים

ייתכן והשירות יאפשר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעות של משתמשים בקשר לרופאים וספקי שירותים רפואיים (להלן: "תוכן המשתמשים" ).
הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שהחברה ומפעילי השירות, רשאים על פי שקול דעתם הבלעדי ובכפוף לכל דין, לסרב לפרסם מידע, כולו או חלקו, שנמסר על ידי משתמשים במסגרת תוכן המשתמשים ו/או למחוק מידע שהועלה במסגרת תוכן המשתמשים כאמור בין אם פורסם בשירות ובין אם לאו, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע הרלבנטי, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
תוכן המשתמשים יימחק באופן אוטומטי מן השירות, מעת לעת, כחלק מתהליך תחזוקת האתר השוטף.
הנהלת השירות ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בין אם הפרסום מפר את הוראות תנאי השירות ו/או הדין ובין אם לאו.
כל מידע אשר יפורסם על ידי המשתמשים במסגרת תוכן המשתמשים יהיה גלוי לכל המשתמשים האחרים בשירות.משתמשי השירות נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו, ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים בשירות ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת השירות בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים. כל משתמש שיגיש תכנים ו/או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים, מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:

 • מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.
 • מידע הפוגע במוניטין של צד שליש כלשהו.
 • מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
 • מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.
 • כל מידע אשר פוגע או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפצה על פי דיני מדינת ישראל.
 • דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-, 1982
 • כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.
 • כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום בשירות ו/ או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן השירות של החברה ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים", "תולעים" , "כופרה" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לשירות, חשבונות, מערכות מחשב, מאגרי המידע של החברה, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לשירות על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.
 • כל מידע שהגישה עליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.
 • הנהלת השירות ומפעיליו רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות חסימת ו/או הפסקת ו/או הגבלת השימושים מן המשתמשים כאשר הנהלת השירות חוששת כי משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

הנך מאשר כי ידוע לך שלחברה ולמפעילי השירות אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים בקשר לרופאים וספקי שירותים רפואיים בפרט, ואי לכך החברה אינה יכולה להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים.
פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי החברה ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת החברה וכל הסתמכות מצדך על מידע ותכנים אלו הינה באחריותך הבלעדית.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המשפטית המלאה לגבי תוכן ומידע שהוגשו על ידי אותו משתמש ו/או באמצעותו ו/או על ידו ו/או אחר מטעמו בשירות במסגרת תוכן המשתמשים והוא פוטר את הנהלת השירות מכל אחריות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות של צד שלישי ו/או הפרה של זכויות של צד שלישי על פי כל דין.
המשתמשים מסכימים כי להנהלת השירות תהיה הזכות לעשות כל שימוש במידע שיימסר בשירות, בכפוף לכל דין ועלפי שקול דעתה של הנהלת השירות, לרבות חשיפת פרטי מפרסם המידע, והכל מבלי לקבל לכך הרשאה נוספת מהמשתמש אשר פרסם או מסר את המידע הרלבנטי ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או כל תביעה.

הרשמה לשירות

במקרה בו הנך יוצר חשבון אישי בשירות, עם כניסתך לשירות בפעם הראשונה תידרש להזדהות על בסיס כתובת הדוא"ל שלך וסיסמא אותה תיצור בעצמך. הנך נדרש לאבטח את אזורך האישי ע"י הזנת תעודת זהות ושם מלא. בכל כניסה לשירות, תתבקש להזדהות על ידי כתובת הדוא"ל והסיסמא שבחרת.
ברגע ההתחברות לשירות, על ידי כניסה לחשבונך באזור האישי, תוכל לקבוע תור לספק השירות שהנך מעוניין בו וכן לצפות בתורים עתידיים הקבועים עבורך השמורים בשירות. שים לב, עליך לשמור על סיסמתך חסויה ולא לגלותה לאף אחד. הנך נדרש לדווח על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים המתאימים.

במידה ושכחת את הסיסמא, תוכל ללחוץ על כפתור "שכחתי סיסמא" ותקבל הודעה לאיפוס הסיסמא לכתובת המייל הרשומה במערכות החברה.

המידע עליך ועל תוריך מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 , והחברה פועלת להגנתו , אך השמירה על פרטי ההזדהות שלך ומניעת חשיפתם הינה חובתך.

משתמש רשום בשירות יכול, במקרים מסוימים, להוסיף לחשבונו האישי בני משפחה ו/או ילדים ולקבוע תורים גם עבורם. בעת זימון תורים עבור בן משפחה ו/או ילד, הנך מתחייב בזאת כי אתה האפוטרופוס החוקי של האדם הנוסף ו/או כי הנך מורשה לקבוע תור עבור האדם הנוסף. שים לב, אם תעודת הזהות של האדם הנוסף קיימת בחשבון אחר, לא תוכל לפתוח עבורו משתמש נוסף בחשבונך האישי ולזמן עבורו תורים.

זימון תורים

זימון תורים בשירות יעשה באמצעות שירותי זימון התורים המוצעים בו. כל בקשת קביעת תור צריכה להתקבל במחשב החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לקביעת התור המבוקש. אם בעת זימון התור, תמסור פרטי זיהוי שגויים, החברה לא תהיה רשאית להשלים את קביעת התור המבוקש.

קיימות דרכים נוספות לזימון תורים לספקי השירותים, בין אם דרך אתרי אינטרנט נוספים של החברה ובין אם באמצעות אתר הספק המקשר אותך למערכת זימון תורים של אודורו. בחלק המקרים תידרש להיכנס לחשבונך באמצעות שם משתמש וסיסמא ויהיה עליך לאבטח את מכשירך ואת פרטי ההזדהות שלך בהתאם להוראות המפורטות במסמך זה. במקרים אחרים תוכל לזמן תורים באמצעות הזנת פרטים אישיים בלבד ו/או באמצעות סיסמא חד פעמית שתקבל מאתנו לטלפון הסלולארי שלך, שתשתנה בכל פעם שתרצה לזמן תור, אך תידרש להזין פרטים מזהים הנדרשים לצורך זימון התור. במקרים אלה אינך נדרש לאבטחת מכשירך כמפורט במסמך זה, ואולם במקרה של זימון תור באמצעות סיסמא חד פעמית כאמור, חלה עליך חובה לעדכן את מספר הטלפון שלך במערכות החברה, אם חל בו שינוי, למניעת ניסיונות התחזות.

החברה מציעה פלטפורמה לזימון תורים בלבד ואינה אחראית בשום מקרה לכמות התורים, ביטול התורים, זמינות ספקי השירות ואיכות השירות הניתן על ידי ספקים השירות. הפרטים המוצגים בשירות, זמינות התורים ופרטי הספקים הם נתונים המפורסמים על ידי ספקי השירות ובהתאם לזמינות שהם בוחרים להציג למשתמשים.

הנך מודע ומאשר את האפשרות להופעת תקלות ושיבושים בקליטת קביעת התור. במידה ותתקבל הודעה במהלך קביעת התור ו/או לאחר שליחת המידע בדבר תוכן שגוי ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת, עליך לוודא את קביעת התור על ידי פנייה ישירה לספק השירות ו/או לשירות לקוחות החברה.

הנך מודע כי זימון התור המבוקש נקלט במערכת רק לאחר קבלת הודעת המערכת "תורך נקבע בהצלחה".

התראות / הודעות לגבי זימון תורים

מפעם לפעם אתה עשוי לקבל התראות ו/או הודעות לגבי התורים שלך (להלן: "הודעות" ). הודעות אלה, כולל תוכנן, נשלחות על ידי נותן השירות אליו זימנת את התור ובאחריותו בלבד. החברה לא אחראית לכל מקרה בו לא קיבלת הודעה על זימון התור ו/או על תוכן ההודעה ו/או על אופן ההודעה. וחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כל טענה ו/או תביעה בגין כל מעשה או מחדל של נותן השירות לרבות בשל שימוש לא נכון ו/או טעות שבוצעה על ידי נותן השירות בקשר עם ההודעה שנשלחה ותוכנה.

שירות התזכורות אינו מהווה תחליף לטיפול ולמעקב הרפואי כפי שהוסבר לכם על ידי הרופא המטפל וכי באחריותכם לבדוק באופן עצמאי מול הרופא המטפל את המועדים לביצוע הטיפולים, הביקורות וחידוש המרשמים וכי אין להסתמך באופן בלעדי על שירות התזכורות.

מסירת פרטים

הנך מתחייב למסור פרטים אישיים מדויקים ועדכניים במקרה הצורך. הגשת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין עפ"י דין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר אותם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאשר כי מסירת פרטי זיהוי שגויים או חלקיים לא תאפשר לחברה ולמפעילי השירות לספק לך את השירותים המוצעים בשירות ולחלקיו השונים.

מסירת פרטים פיקטיביים ו/או קביעה וביטול של תורים באמצעות מתן פרטים פיקטיביים מהווה הפרה של תנאי שימוש זה ועשויה להוות עבירה פלילית. החברה תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה למניעת שימוש לרעה במערכותיה ובשירותים המוצעים על ידה.

שימוש בשירות

הנך מתחייב בזאת להשתמש בשירות בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ובהתאם לכל דין, לרבות דיני קניין רוחני וחוקי פרטיות מקומיים.

אינך מורשה להעתיק את השירות ואת התוכן הקנייני שלו. אינך מורשה להשתמש באמצעים אוטומטיים (כגון "רובוטים" או "עכבישים" או כד') במטרה להעתיק את תכני השירות, אלא אם כן פעולה זו נעשית במטרה הבלעדית של הצגת המידע באופן גלוי בפני כל המשתמשים של השירות בתוצאות של מנוע חיפוש כללי (כגון: "GOOGLE ").

אינך מורשה להכניס לשירות תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע ו/או להפריע לשירות ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן השירות של החברה ו/או של צד ג' כלשהו.

החברה תהיה רשאית לחסום את הגישה של כל משתמש בכל זמן נתון, במידה והחברה מאמינה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי השימוש מעיד על הפרה של תנאי השימוש של הסכם זה או כי פעילות המשתמש בשירות עשויה להיחשב כהפרה לפי כל דין.

אבטחת המידע

החברה נוקטת באמצעים רבים ברמה התשתיתית והיישומית על מנת להגן על המידע האישי שלך. עם זאת, במידה ויצרת חשבון אישי בשירות עליך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשב המשמש לשימוש השירות לפי המלצותינו דלהלן:

 • הגדרת מדיניות סיסמאות למחשב ו/או למכשיר ממנו אתה ניגש
  לשירות לפי הפרמטרים הבאים:
  • מינימום 7 תווים.
  • שילוב אותיות וספרות.
  • החלפת סיסמה אחת ל-180 יום.
 • הגדרת שומר מסך אחרי 20 דקות של אי פעילות במחשב.
 • התקנת אנטי וירוס.
 • יישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן.

שיפוי /פיצוי

הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, שיגרמו לחברה עקב הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לכל דין בקשר לשירות.

כוח עליון

כל עיכוב או חסימת גישה לשירות בשל כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, שריפה, הפסקת חשמל, מזג אוויר וכיו"ב, לא ייחשב כהפרה של הסכם זה ע"י החברה ולא יקנה לך פיצויים ו/או זכות תביעה.

שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בכל זמן נתון, על ידי פרסום גרסה מעודכנת בשירות. השינויים במסמך ייכנסו לתוקפם בתוך עשרה (10) ימים מיום עדכון המסמך, והמשך השימוש שלך בשירות לאחר עשרת הימים יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו.

במקרה של עדכון המסמך, אנחנו נעדכן את "תאריך עדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את מסמך תנאי השימוש ותאריך העדכון שלו מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תבצע שינויים מהותיים בתנאי השימוש, החברה תעדכן על כך באמצעות פרסום באתר האינטרנט במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת במערכות החברה.

אלא אם צוין אחרת בהסכם, הסכם זה לא ניתן לתיקון או שינוי, אלא באופן כתוב על ידי הנהלת החברה. אינך יכול להמחאות את זכויותיך וחובותיך לפי הסכם זה ללא הסכמת החברה. החברה יכולה להעביר, להמחאות, להעניק רישיון משנה או לשעבד בכל צורה שהיא, את זכויותיה וחובותיה תחת הסכם זה לכל צד שלישי שהוא, ללא הודעה אישית או צורך בקבלת הסכמתך, בקשר למכירה או העברת כל נכסיה באופן מהותי.

שינויים בשירות

החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש ו/או על ידי צד שלישי.

החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל זמן נתון ובכל דרך שהיא, לשנות ו/או להסיר ו/או לעדכן חלק מהשירות ו/או את כולו ו/או להטיל חיובים על השימוש בשירות, עם או בלי הודעה מראש. החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כאשר היא משנה ו/או מסירה ו/או מעדכנת חלק מהשירות ו/או את כולו. ככל שהנך מתנגד לשינויים שביצעה החברה, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש בשירות. המשך השימוש שלך בשירות, לאחר ביצוע השינויים, יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו.

הגבלת אחריות

שירות זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם, (AS IS) בלא התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור בשירות ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, השירותים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לשירות זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה כל טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה כלפי החברה בגין תכונות השירות, הקשריו, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/אט בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברת בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט – 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בשירות, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל data, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי בשירות זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

שירות זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו בשירות זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש בשירות זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

המידע השירות אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי

המידע המוצג בשירות הינו לשימוש אינפורמטיבי בלבד, בלתי מחייב, והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לשימוש במוצר רפואי או תרופה כלשהי, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם הגורמים הרפואיים המוסמכים. הנך נדרש לקבל יעוץ מקצועי על ידי הגורמים הרפואיים המוסמכים לפני התחלת טיפול כלשהו או בכל שאלה רפואית שהיא. כל שימוש בשירות או הסתמכות על תכניו תעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. בכל מקרה של סתירה בין מידע המפורסם בשירות לבין חומר המתפרסם בפרסומים של גורמים רפואיים רשמיים, כגון משרד הבריאות, קופות החולים וכיוצ"ב, המידע שפורסם על ידי הגורמים הרשמיים הוא הקובע.

סיום הסכם

החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לשירות זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש בשירות.

חוק וסמכות שיפוטית

הסכם זה כפוף לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך לעניין הסכם זה, אכיפתו ופרשנותו ולא תהא סמכות שיפוט לאף בית משפט אחר.

הודעות לחברה

כל הודעה או מסמך אחר לחברה יועברו בכתב, ימוענו למשרדה הרשום של החברה ויישלחו באמצעות דואר רשום. הודעה כאמור תיחשב כ"נתקבלה" אצל החברה בתוך 72 שעות ממועד שליחתה בדואר רשום, כאמור, או עם מסירתה ע"י שליח.

ויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

צור קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע להסכם זה או במידה והנך זקוק לתמיכה כלשהי בשירות, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל בקשה בטופס כאן ואנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב לך בהקדם האפשרי.

למדיניות הפרטיות לחץ כאן

התחברות הרשמה
האם אתם רופאים? זימון תורים אונליין זימון תור לרופא בוידאו